Stručný přehled základních pojmů

Výklad pojmů I.

Psychický proces – je relativně samostatný projev aktivity jedince. Má svůj obsah, projev, příčinu, průběh a výsledek. Tyto atributy jsou závislé na individuálních dispozicích jedince a charakteru stimulujícího prostředí.

Behaviorismus – je názorový postoj založený na objetivním měření pozorovatelného chování.

Determinismus – je názor, podle kterého jsou události a činy předem určeny jako důsledek předchozích událostí.

Efekt Zeigarnikové – identifikuje tendenci člověka pamatovat si více úkoly nesplněné než úkoly splněné.

Empiricismus – je názorový postoj založený na tvrzení, že převážnou většinu znalostí získáváme osobní zkušeností.

Freudovské přeřeknutí – je čin nebo slovo, které zní podobně jako slovo zamýšlené, ale nevědomě prozrazuje skutečný myšlenkový stav.

Introspekce – je psychologický postup sebepozorování a sebepoznávání, na který navazuje proces sebehodnocení.

Kognitivní disonance – je rozpor mezi racionálními názory a emocionálními pocity, důsledek evolučního vývoje mozkových částí.

Asociativní kontiguita – je vazba dvou blízkých myšlenek, která umožňuje budovat a rozvíjet mnemotechnické řetězce vybavování.

Korelace – je schopnost dvou subjektů vzájemně reagovat na změny.


Výklad pojmů II.

Fluidní inteligence – je schopnost řešit zcela nové problémy, která se vzrůstajícím věkem klesá.

Emoce – jsou vytvořené psychické a sociální procesy, které vytvářejí subjektivní afektované postoje jedince k hodnocené události.

Efekt motýlích křídel – vyjadřuje vysoce senzitivní a zásadní závislost vývoje systému, jehož malé počáteční změny vedou k radikální změně průběhu a výsledku celého systémového procesu. Projevuje se v dominovém a lavinovém efektu.

Hodnotový paradox – životně důležité statky mají nízkou hodnotu, ale životně nedůležité statky mají hodnotu vysokou.

Iluze – je mylně interpretovaný smyslový vjem, který vytvoří klamné očekávání. Senzorické receptory lze ovlivňovat objektivním i subjektivním způsobem.

Kauzalita – je vztah mezi příčinou a následkem. V logice se pracuje s příčinnou nutnou a příčinou dostačující.

Kazuistika – je případová studie, která popisuje konkrétní tématickou událost.

Nevědomí – je psychoanalytický pojem popisující oblast lidské psychiky, do které nemá vědomá mysl přístup.

Psychoanalýza – je soubor terapeutických metod zkoumajících vliv nevědomých psychických procesů na vědomé chování člověka.

Základní atribuční chyba – je tendence vysvětlovat příčiny chování druhého člověka spíše odkazem na jeho vnitřní osobnostní rysy než na vněší situační faktory.


Výklad pojmů III.

Psychická deprivace – je psychoanalytický pojem definující projevy nedostatečného uspokojování duševních potřeb a citového strádaní jednotlivce.

Autoreferenční paradoxy – jsou formulace výroků, které vytvářejí logický spor s předpokladem. Mezi nejznámější autoreferenční paradoxy patří Epimenidův paradox lháře.

Zákon o vyloučení třetího – je manipulativní pojem z oblasti dvouhodnotové logiky, založený na tvrzení, že každý výrok je buď pravdivý, nebo je nepravdivý; neexistuje třetí možnost.

Schrödingerova kočka – je myšlenkový experiment, zaměřený na reálnou aplikaci kodaňské interpretace kvantové mechaniky. Podle tohoto experimentu může být kočka ve stavu kvantové superpozice současně neživá i živá.

Rorschachův test inkoustových skvrn – je psychologických metod rozboru osobnosti. Jedná se o projektivní test, využívající projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na neurčité objekty.

Vizika – je forma komunikace prostřednictvím očního kontaktu. Tvoří jeden z doplňků verbální komunikace, ale funguje i samostatně. Má výrazný kognitivní, ale i manipulativní potenciál.

Transcendentální filosofie – je nauka o možnostech poznávání a překračování hranic zkušeností. Z tohoto pohledu se rozum definuje jako schopnost předcházející poznání.

Nonverbální komunikace – je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána v rámci interpersonálního kontaktu.

Existenciální nihilismus – je filozofická teorie, která významně relativizuje smysl a hodnotu lidského života. Je to způsob vyrovnávání se s absurdností vlastní existence uprostřed nepoznatelného vesmíru.

Occamova břitva – je princip optimálního výběru, podle kterého je z více možných řešení správné to nejjednodušší.


Výklad pojmů IV.

Bio-psycho-behaviorální model kreativity – je jedním z mnoha modelů, které se snaží popsat pochody spojené s kreativitou. Zaměřuje se na vnitřní individuální predispozice a přidává k psychickým aspektům biologické a behaviorální.

Gardnerova teorie mnohočetné inteligence – je diskutovaným psychologickým konceptem mnohočetné inteligence, který navrhuje rozlišovat u lidí více samostatných „inteligencí”.

Hra s nulovým součtem – je psychologický pojem, popisující antagonistický konflikt. Co jeden hráč získá, druhý ztrácí, takže pokusy o hráčskou spolupráci v těchto konfliktech nemají smysl.

Hereditarismus – je psychologická teorie tvrdící, že na rozdíly (zejména v kognitivních schopnostech) mezi lidmi nebo mezi lidskými skupinami má zásadní vliv dědičnost. Z pohledu genetiky jde o genetický determinismus.

Komputační teorie mysli (KTM) – je založena na předpokladu, že se lidská mysl chová jako počítač. KTM vychází z kognitivismu, komputacionismu a funkcionalismu. Mysl podle KTM disponuje mentálními datovými strukturami a algoritmy.

Teorie odůvodněného jednání – je teze vycházející z přesvědčení, že našemu chování vždy předchází určitý behaviorální záměr ovlivněný osobním postojem a subjektivními normami.

Klíčové kompetence – představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující úspěšné individuální uplatnění.

Apercepce – je vlastnost vnímání, která uvádí nové podněty do souvislosti s minulou zkušeností a pamětí. Tento fakt vytváří základ budování psychologické integrity člověka.

Fenomén koktejlové party – je psychologické označení selektivní pozornosti ve společnosti dalších osob. Soustředění pozornosti na vodítka neverbální komunikace přinášejí vyšší míru porozumění s kontaktovanou osobou.

Salience – je míra nápadnosti (schopnosti vynikat), respektive rychlost s jakou podněty z okolí upoutávají pozornost našich smyslů a následně pronikají do vědomí.


Výklad pojmů V.

Sebenaplňující předpověď – je psychologický fenomén, kde očekávání budoucích událostí vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane. Pokud jsou očekávání negativní, jedná se o Golemův efekt. Pokud jde o očekávání pozitivní, pak se označují jako Pygmalion efekt.

Mandela efekt – je označení pro syndrom falešné paměti a zkreslování vzpomínek. Jde o účelové doplňování nepřesných či zcela mylných informací do původních paměťových schémat, výsledkem čehož vzniká zkreslený vzpomínkový obraz.

Buridanův osel – (rozhodovací paralýza) je obrazné vyjádření pro lidskou nerozhodnost. Pojem definuje modelovou paradoxní situaci, kdy osel mezi dvěma kupkami sena stejného objemu a kvality zemře hladem, protože se není schopen rozhodnout, z které kupky se najíst.

Konfirmační zkreslování – je psychologický pojem, který popisuje tendenci člověka upřednostňovat informace a interpretace, které podporují jeho názor. Opakem je ignorace, podceňování nebo zlehčování těch informací, které jsou s jeho přesvědčením v rozporu.

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1387-3.
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-86598-65-9.
HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
GAUTAM, Sandeep. The big fight: The Big Five or The Big Eight?. The Mouse Trap 2008-09-17.
The Psychology Book, ISBN 978-80-7617-356-9
Stanovy spolku Česká asociace pro psychoterapii, z.s. [online]. Česká asociace pro psychoterapii, z.s., 2017-10-12 [cit. 2020-04-17].
Vymětal, J., Úvod do psychoterapie, Grada, Praha 2003; Vymětal, J., Obecná psychoterapie, Grada, Praha 2004; Yalom, I., Chvála psychoterapie, Portál, Praha 2003.
http://old.lf3.cuni.cz/etika/eticky_kodex_ceske_psychoterapeuticke_spol.pdf Archivováno 11. 3. 2012 na Wayback Machine.
Bruchová, H., Základy psychoterapie, Triton, Praha 1997; Kratochvíl, S., Základy psychoterapie, Portál, Praha 1997, 2000, 2006; Prochaskya,J., Norcross, J., Psychoterapeutické systémy, Grada, Praha 1999.
SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 2005. 342 s. ISBN 80-7367-050-X.
URBÁNEK, Tomáš. Stav české psychologické diagnostiky a evropský model recenze testu. Testforum. 2010. Roč. 1, čís. 1, s. 2-5.
URBÁNEK, Tomáš; DENGLEROVÁ, Denisa; ŠIRŮČEK, Jan. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-836-4.P. Cakirpaloglu, Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada 2012
Ottův slovník naučný nové doby, heslo Sociální psychologie. Sv. 11,
P. Říčan, Psychologie osobnosti. Praha: Orbis 1971
V. Smékal, Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal 2009
Kratina, Ferdinand. Osobnost. Praha : Václav Petr, 1944 ANDERSSON, Gerhard; CUIJPERS, Pim; CARLBRING, Per; RIPER, Heleen; HEDMAN, Erik. Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World Psychiatry. 10. 2014, roč. 13, čís. 3, s. 288-295. Dostupné online ISSN 2051-5545. DOI:10.1002/wps.20151.
COOK, Jonathan E.; DOYLE, Carol. Working Alliance in Online Therapy as Compared to Face-to-Face Therapy: Preliminary Results. CyberPsychology & Behavior. 4. 2002, roč. 5, čís. 2, s. 95-105. [cit. 2020-04-17]. ISSN 1094-9313. DOI:10.1089/109493102753770480.